(Implement Oracle Data Capture(CDC

Implement Oracle Data Capture(CDC)     جهت راه اندازی CDC یک دیتابیس مبدا با نام SOURCE و یک دیتابیس مقصد جهت نگهداری تغییرات با نام STAGE آماده میکنیم.   مرحله… Read more »

ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number with name “” too small

به هنگام اجرای export data pump روی جداولی که ستونی از جنس LOB دارند ORA-01555: snapshot too old

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار   DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE : این پارامتر میزان فضای تعیین شده برای FRA را تعیین می کند. در اصل یک محدودیت از میزان کل فضا… Read more »

آموزش تصویری Oracle Database11g SQL Fundamentals در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database11g SQL Fundamentals در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی می توانید به راحتی بر استفاده از Oracle مسلط شوید

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی
این کورس آموزشی تمامی آن چه برای کدنویسی و مدیریت داده ها در Oracle Database 11g نیاز دارید را به شما آموزش خواهد داد.

آموزش تصویری Oracle Database 12c در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 12c در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی نصب ، پیکربندی اوراکل ۱۲c را آموخته و بر طراحی ، مدیریت مسلط خواهید شد.