Category Archives: Oracle SQL and PLSQL

آموزش تصویری Oracle Performance Tuning for Developers در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Performance Tuning for Developers در اوراکل فارسی
همانطور که می دانید یکی از مهمترین جنبه های کار با یک سیستم دیتابیس افزایش کارایی آن است ، با مشاهده این کورس آموزشی بهبود کارایی دیتابیسهای اراکل را خواهید آموخت.