Tag Archives: oracle

(Implement Oracle Data Capture(CDC

Implement Oracle Data Capture(CDC)     جهت راه اندازی CDC یک دیتابیس مبدا با نام SOURCE و یک دیتابیس مقصد جهت نگهداری تغییرات با نام STAGE آماده میکنیم.   مرحله… Read more »

ORA-47401: Realm violation for CREATE TABLE on SYSTEM.SYS_EXPORT_SCHEMA_07

زمانی که از یک user در دیتابیس export گرفته می شود و با خطای ORA-4740روبرو می شود:

Enable Database Vault Using chopt Command

Enable Database Vault Using chopt Command این پست درباره ی فعال کردن oracle database vault با استفاده از دستور chopt می باشد. option های دستر chopt: chopt [enable | disable] db_option Value Description… Read more »